Inventory Checking

איכות ואחריות חברתית

Business Meeting

ניהול איכות

 
הקמת מערכת לניהול איכות על פי תקן 2015: 9001 ISO

 

 • התקן המוביל בעולם ובישראל לניהול איכות תהליכים בענפי ייצור ובענפי שירותים (בארץ הוסמכו למעלה מ- 15,000 ארגונים).

 • התקן ממסד את מערכת הקשרים בין היצרן / ספק לבין הלקוח.

 • התקן מחויב לשיפור מתמיד בתהליכים ובמוצרים / שירותים.

אנו מסייעים לארגונים בהכנה להסמכה לתקן ISO 9001 ובאחזקתו, לרבות ביצוע מבדקים פנימיים. הקמה וקיום של מערכות אלו תעלה את רמת האיכות ואיכות השרות בארגון בעלות כדאית.

בארגונים רבים מערכת ניהול האיכות משולבת עם מערכות ניהול הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

תרומת התקן לארגון:

 • עמידה בדרישות הלקוחות.

 • שיפור איכות מוצרים ותהליכים.

 • שיתוף עובדים ולקוחות בשיפור מתמיד.

 • שיפור תדמית הארגון בעיני הלקוחות והעובדים.

 • מיסוד וייעול עבודת הארגון באמצעות כלי תכנון ובקרה.

 • קביעת מטרות ויעדים תפעוליים מדידים לפעילות הארגון.

 • התקן מהווה תנאי סף לעבודה מול רוב הארגונים בארץ.

 
 
White Cars

איכות ובטיחות בתעבורה

 

תקן בטיחות ואיכות בתעבורה, ת"י 9301

 

תקן ישראלי 9301 הינו מדריך ייחודי לפיתוח ויישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגוני. התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים.

ההנחיות בתקן זה ישימות בעיקר לאירגונים המנהלים ציי רכב.

מערכות ניהול הבטיחות והאיכות בתקן זה כוללות מרכיבים לניהול תעבורה התואמים את הדרישות ת"י 9001 ISO ו- ת"י ISO 45001 עם שינויים ותוספות התואמות את דרישות תקנות התעבורה.

 

אנו מסייעים לארגונים בהכנה להסמכה לתקן ובאחזקתו, לרבות ביצוע מבדקים פנימיים. הקמה וקיום של מערכות אלו תעלה את רמת הבטיחות ואיכות השרות בארגון בעלות כדאית ובמינימום אירועי בטיחות בתעבורה.

Teamwork

אחריות חברתית

 

ת"י 10000- אחריות חברתית ו - SA8000 תקן למחויבות חברתית

 

ת"י 10000

אחריות חברתית היא האופן שבו הארגון מיישם שיקולים חברתיים, כלכליים, סביבתיים, לטווח ארוך.

התקן, נוקט בגישה מערכתית תוך שילוב עם:

ניהול איכות, ניהול סביבה, ניהול פיננסי, ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה וניהול משאבי אנוש.

תקן זה מתייחס להזדמנויות ולסיכונים חברתיים, סביבתיים כלכליים ואתיים, וכן מספק כלים המסייעים לזהות נושאים שיש לטפל בהם במסגרת מערכת אחריות חברתית.

 

התקן מעודד ארגונים לקבל על עצמם מחויבות לנושא האחריות החברתית, ומהווה מסגרת להנחיות, הגדרות ושיטות הערכה בנושאים הקשורים באחריות חברתית.

השירותים שאנחנו מציעים:

 • הקמת צוות אחריות חברתית של הארגון, אשר ירכז את התהליך ויאשר את שלביו לקראת אישור ההנהלה.

 • הקמת המערכת הניהולית כמפורט בפרק 3 לעיל.

 • מסירת הנהלים לבדיקה ולהערות של מכון התקנים.

 • הדרכה והטמעה של המערכת הניהולי למנהלים, לעובדים ולבעלי עניין.

 • ליווי המבדק המקדים (שיבוצע ע"י מכון התקנים) וליווי ביצוע הפעולות המתקנות.

 • ליווי מבדק ההתעדה (שיבוצע ע"י מכון התקנים) וליווי ביצוע הפעולות המתקנות.

SA8000

תקן בין-לאומי מטעם SAI, כפי שאיגד אותם ארגון העבודה העולמי (ILO) ברוח מגילת זכויות האדם, מבוסס על עקרונות אחריות חברתית. מטרתו של התקן - שיפור תנאי העבודה וזכויות העובדים בעולם.

 

עקרונות ודרישות התקן:

 • איסור העסקת ילדים.

 • מניעה של עבודות כפייה.

 • הבטחת תנאי הבטיחות והבריאות בסביבת העבודה.

 • כיבוד חופש ההתאגדות.

 • מניעת אפליה במקום העבודה.

 • נקיטת אמצעים משמעתיים כלפי עובדים.

 • עמידה בחוקי שעות עבודה ומנוחה.

 • תשלום ותגמול עובדים.

חברתנו מסייעת לארגונים לעמוד בדרישות התקן ובהכנה למבדקים חיצוניים בתחום.