Forest Fire

היערכות לחירום

Fire Hoses

הערכות למצבי חירום

 

על כל ארגון להיות ערוך מראש למצבי-חירום.

כגון: שריפה, שפך חומ"ס, רעידת אדמה.

פעילותנו בתחום כוללת:

  • הכנת תיק מפעל (תבנית 2020)  ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

  • הכנת תיק שטח ע"פ הנחיות שירותי כבאות

  • עדכון תיקי מפעל קיימים

  • הכשרת צוות חירום ומטה חירום

  • הכנת תרחישי פיזור בתכנת "אלוהה"

Tropical Storm

 

תיק מפעל

הכנת תיק מפעל נדרשת ע"פ תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג-1993, לכל מפעל הנדרש להיתר רעלים.
התיק נדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה, רשות הכבאות ופיקוד העורף
תיק המפעל (תבנית 2020) מיועד להקמת מערך חירום אתרי לצורך טיפול אפקטיבי בתקריות ובאירועי חירום כגון: שריפה, שפך חומ"ס, רעידת אדמה וכדומה.

התיק כולל הכנה וניתוח של תרחישים באמצעות תוכנת ALOHA. 

תיק שטח


ערוך ע"פ הנחיות רשות הכבאות מכ"ר 503.
תיק שטח הוא אוגדן המשמש את כוחות הכיבוי וההצלה בעת שריפה ומאפשר להם לפעול ביעילות בנושאים כגון: חילוץ לכודים, מניעת פגיעה היקפית או אסון סביבתי ומהווה תנאי לקבלת טופס 4 (טופס אכלוס) למבנה ותנאי לקבלת רישיון עסק/אישור שנתי מרשות הכבאות.
בנוסף, תיק שטח משמש כאוגדן נהלים פנים ארגוני לשעת חירום.

 

 
 
Flames

הכשרת צוות חירום ומטה חירום

  • הקמת צוות חירום ומטה חירום.

  • הדרכות תיאורטיות ומעשיות לצוות החירום ולמטה החירום.

  • ייעוץ לרכישת ציוד חירום.

  • תכנון תכנית לתרגילי חירום על פי תרחישי תיק מפעל / תיק שטח.

  • ניהול תרגילי חירום בהשתתפות כלל עובדי המפעל וכוחות כיבוי והצלה חיצוניים.