Engineers at work

שירותי מיקור חוץ

 

שירותי מנהל / מהנדס סביבה

"יעד ירוק" מספקת שירותי מיקור חוץ באמצעות יועצים / מהנדסי סביבה מנוסים. המנהל אחראי על ניהול כל נושאי הסביבה בארגון ומשחרר את ההנהלה המקומית מהצורך לטפל בנושאים אלה. "יעד ירוק" פועלת על פי תכנית עבודה מוסכמת עם הנהלת הארגון, כמו כן מייצגת אותו כלפי גורמי החוץ.

 

טיפול בכלל הנושאים הסביבתיים במפעל, לרבות: שפכים, חומ"ס, פסולת, פליטות לאוויר, מדרך פחמני ועוד. 

טיפול בהשגת רישיון עסק, היתר רעלים, היתר פליטה, דיווחי PRTR וכדו.

תחזוקת מערכת ניהול הסביבה לפי דרישות תקן 14001 ISO ומעבר מבדקי הסמכה חיצוניים.

 

ייצוג המפעל מול גורמים סטטוטוריים ואחרים, כגון: המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים להגנת סביבה, תאגידי מחזור, מכון התקנים הישראלי וכד'.

 

Windmills
Factory

שירותי ממונה אנרגיה

ממונה האנרגיה פועל על פי:

 • הנחיות התקנה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה, תשנ"ד-1993 ) כולל דיווח שנתי על צריכת אנרגיה למשרד התשתיות.

 • ביצוע סקר שימור אנרגיה (תקנות מקורות אנרגיה ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה, תשע"ט-2018). 

עיקר פעילותו של ממונה האנרגיה:

 • מעקב אחר צריכת האנרגיה של הארגון

 • תכנון וליווי פרויקטים טכנולוגיים לחסכון באנרגיה

 • יעוץ לשינוי הרגלי צריכת אנרגיה

 • הדרכות לעובדים על דרכים ואמצעים לחיסכון באנרגיה

 • ביצוע דיווח אנרגיה שנתי באתר משרד האנרגיה

 

Worker with Mask

מנהל סביבה ובטיחות EHS (Environment, Health and Safety) Manager

מערכות ניהול הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה בארגון מיועדות להבטיח את עמידת הארגון בדרישות הרגולציה וכן להשיג את היעדים שהתוותה הנהלת הארגון.

"יעד ירוק" מספקת שירותי מיקור חוץ למנהל EHS האחראי על כל נושאי הסביבה והבטיחות בארגון.

תפקידיו של מנהל EHS:

 • ניהול מערך הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והסביבה בארגון.

 • קביעת יעדים ותכנון תוכניות עבודה ותקציבים להשגתם.

 • הפעלת צוות ממונה בטיחות, ממונה סביבה ונאמנים.

 • הפעלת ועדת בטיחות ופורום סביבה.

 • דיווח להנהלה וייצוגה מול הרשויות.

 • תקשורת עם הרגולטורים והתעדכנות בדרישות.

 • הדרכת מנהלים ועובדים בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.

 • תחזוקת מערכת ניהול הסביבה ע"פ תקן ISO 14001 ומערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית ע"פ תקן ISO 45001.